กลัวความลับแตก ชักน่าสนใจซะแล้วซี.

กลัวความลับแตก ชักน่าสนใจซะแล้วซี.

มีหลายเส้นตาย
มีหลายเส้นตาย

https://www.thairath.co.th/content/1414333

พรรคพลังประชารัฐ พรรคสายตรงรัฐบาล คสช. ได้รับไฟเขียวจาก กกต.เป็นพรรคการเมืองถูกต้องตามกติกาตั้งแต่เมื่อวานซืน

ล่าสุดมีพรรคการเมืองเก่า 65 พรรค และพรรคใหม่เปิดซิงอีก 25 พรรค รวมเป็น 90 พรรค ที่พร้อมลงทำศึกเลือกตั้งอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู

ยังเหลือพรรคใหม่ป้ายแดงอีก 31 พรรค ที่ยังรอไฟเขียวจาก กกต.

พรรคการเมืองใดไม่ได้ไฟเขียว กกต.ก่อนเส้นตายวันที่ 26 พฤศจิกายน พรรคการเมืองนั้นจะไม่มีสิทธิส่งผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.แม้แต่คนเดียว!!

เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 90 วัน

วันที่ 26 พฤศจิกายนจึงมีความสำคัญด้วยประการฉะนี้แล

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าหลังจากพรรคพลังประชารัฐมีสถานะเป็นพรรคการเมืองโดยสมบูรณ์ รัฐมนตรีผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐทั้ง 4 คน ได้แก่ ดร.อุตตม สาวนายน (หัวหน้าพรรค) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รองหัวหน้าพรรค) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (เลขาธิการพรรค) และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล (โฆษกพรรค) จึงกลายสภาพเป็นนักการเมือง 100 เปอร์เซ็นต์

ถ้าทั้ง 4 คนจะโชว์สปิริตลาออกจากรัฐมนตรีเพื่อไปเอาดีเป็นนักการเมืองเต็มตัวก็จะเกิดความโปร่งใสสง่างาม

แต่การที่แกนนำพรรคพลังประชารัฐทั้ง 4 คน ยังไม่ไขก๊อกลาออกจากรัฐมนตรีทันทีก็ไม่ผิดกติกา

“แม่ลูกจันทร์” ฟันธงว่าอีก 34 วันจากนี้ไป กกต.จะประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

และ คสช.จะประกาศปลดล็อกให้พรรคการเมืองเริ่มหาเสียงเลือกตั้งได้ตามกติกา

การประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งจะเป็นแรงกดดันให้รัฐมนตรีทั้ง 4 คนต้องไขก๊อกลาออกพร้อมกันอย่างแน่นอน

“แม่ลูกจันทร์” ยํ้าว่าถ้าวันเลือกตั้งยังเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์

ถ้าไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินต้อง “เลื่อน” การเลือกตั้งออกไป

วันที่ 11 ธันวาคม จะเป็นเส้นตายที่ กกต.จะประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ส.ส.อย่างเป็นทางการ

และจะเป็น “เส้นตาย” ที่ คสช.จะปลดล็อกพรรคการเมืองให้เตรียมลงสมัครเลือกตั้ง และเดินสายหาเสียงเลือกตั้งก่อนถึงวันเลือกตั้ง 76 วัน

การปลดล็อกก่อนเลือกตั้ง 76 วันก็ไม่ถือว่าสั้นเกินไป

“แม่ลูกจันทร์” มั่นใจว่า กกต.จะประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 11 ธันวาคมแน่นอน

เพราะเป็นข้อมูลที่ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯฝ่ายเนติบริกรเป็นผู้เปิดเผยเอง

ดร.วิษณุ ยังพูดถึงกรอบการทำงานของรัฐบาล คสช.ว่าวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม จะเป็น “เส้นตาย” ที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอร่าง ก.ม.ลอตสุดท้ายให้ที่ประชุม สนช.

จากนั้นที่ประชุม สนช.จะสวมวิญญาณหมอตำแยทำคลอดร่างกฎหมายจนถึง “เส้นตาย” ก่อนเลือกตั้ง 7 วัน

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่า ร่าง ก.ม.ลอตสุดท้ายที่รัฐบาลจะส่งให้ สนช.ลากตั้งทำคลอดทิ้งทวนก่อนเลือกตั้งต้องเป็นร่าง ก.ม.ที่มีความสำคัญ

ถ้าไม่ใช่ร่าง ก.ม.สำคัญเร่งด่วนจริงๆ คงไม่ขีดเส้นตายให้ สนช.เร่งคลอดช่วงเข้าด้ายเข้าเข็มก่อนเลือกตั้ง 7 วัน

ชักน่าสนใจซะแล้วซีโยม.

“แม่ลูกจันทร์”


กลัวความลับแตก
กลัวความลับแตก

https://www.thairath.co.th/content/1414426

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. ฉบับปัจจุบัน ตาม ม.102 ป.ป.ช.ได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แก่

1. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3. ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 4.ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป 5.ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีการพิจารณาศาลปกครอง ตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป 6.ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ อธิบดีกรมอัยการขึ้นไป 7.ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง 8.ตำแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นกำหนด ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 9. ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผช.ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่ ป.ป.ช.กำหนด

และใน ม.130 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตาม ม.42 ม.103 และ ม.158 ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่สังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่

ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่ได้มีเงินเดือนและตำแหน่งประจำ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินสำหรับตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำเพียงตำแหน่งเดียว

ตาม ม.158 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไป ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีตำแหน่งและหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้เกิดธรรมาภิบาลและป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ที่เป็นประเด็นขึ้นมากรณี การซุกทรัพย์สิน ไว้กับคนสนิท ภรรยาน้อย บุตรนอกสมรส คนขับรถ แม่บ้าน ก็จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.รับทราบ ไม่เช่นนั้นจะมีความผิด

และประเด็นที่เกิดเสียงคัดค้านจากเหล่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยต่างๆ เนื่องจากหวั่นว่าจะส่งผลกระทบกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่จ่อลาออกก่อนที่กฎหมาย ป.ป.ช.จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้

ข้ออ้างต่อกรณีความยุ่งยากที่จะต้องมายื่นบัญชีทรัพย์สินในการรับตำแหน่ง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เป็นเรื่องที่ปฏิเสธยาก แต่ก็เป็นเรื่องไม่ยากที่จะแสดงความโปร่งใส และคงไม่ใช่ข้ออ้างที่จะลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวถ้ามีความบริสุทธิ์ใจและโปร่งใสมีอุดมการณ์จริงๆ

ประเด็นที่เกรงว่าจะมีผลกระทบคงเนื่องมาจากหนี้สินที่ซุกไว้ต่างหาก ไปซุกไปซ่อนอะไรไว้ ถูกตรวจสอบขึ้นมาจะมีผลกระทบกับเรื่องส่วนตัว ทั้งสังคม ครอบครัว คงไม่ได้กลัวแค่เรื่องแสดงทรัพย์สินอย่างเดียว

คงกลัวความลับจะแตกด้วย.

หมัดเหล็ก

mudlek@thairath.co.th

7 ความคิดเห็น

 
PM007

คิดหรือว่า จะได้เลือกตั้ง

ไอ้เมือกกำลังทำงานอยู่ คือสร้างความปั่นป่วน ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้อ้างถึงความไม่สงบ

เพราะถึงไม่มีใครไปป่วนมัน พวกมันก็สร้างเรื่องป่วนกันเองก็ได้ดังในอดีดที่ผ่านมา

แต่งานนี้คงต้องมีลูกน้องมันเอง ที่ต้องเสียสละ ตาย บ้าง

 
John nonlen

เห็นด้วยกับท่านครับ ที่ท่านกล่าวว่า

” คิดหรือว่า จะได้เลือกตั้ง “

 
หลวงพี่เตี้ย

คิดเหมือนกัน    น่าจะหาเรื่องเลื่อนการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก

 
619

ประชารัฐขนาดพวกมึงเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้ มีทั้ง ม.44 ยังทำให้ประชาชนชาวบ้านอยู่ดีมีสุขไม่ได้เลย เศรษฐกิจรากหญ้าตอนนี้พินาศฉิบหายหมด  แล้ว สว.250 เลือกพวกมึงเข้าไปทำงานอีก ยังมองไม่ออกเลยว่ามันจะแย่กว่าเดิมแค่ไหน 

 
619

พวกแอ๊บทำม่เป็นขำนะ  

ทุกวันนี้แม่งมี ม. 44  บริหารชาวบ้านจะแดกยังไม่มีกันเลยนะ 16

 
3 ส

ประชารัฐ

รอดไป

 
down2011

ถ้าไม่มี ม.44 เรียบร้อยนานแล้ว