ส ว ะ จ ริ ง ๆ.........ไ ม่ ไ ด้ พู ด เ ล่ น .....ไอ้ชิพหายหลับหูหลับตาไปคว้ามาจากรูไหนกันวะ ?

ส ว ะ จ ริ ง ๆ.........ไ ม่ ไ ด้ พู ด เ ล่ น .....ไอ้ชิพหายหลับหูหลับตาไปคว้ามาจากรูไหนกันวะ ?

ส ว ะ จ ริ ง ๆ.........ไ ม่ ไ ด้ พู ด เ ล่ น .....

ไอ้ชิพหายหลับหูหลับตาไปคว้ามาจากรูไหนกันวะ ?

.

คุ ณ ภ า พ  ส ว  ต ่ำ อ ย่ า ง ไ ร  ก็ ใ ห้ ดู ที่ ค น เ ลื อก

ชั้ น ต ่ำ พ อ ๆ กั น .......กู ไ ม่ แ ป ล ก เ ล ย บ้ า น เ มื อ ง

ถึ ง ไ ด้ วิ บั ติ อ า เ พ ศ จ น ทุ ก วั น นี้  .

.

ทนายดัง จัดหนัก!! ประยุทธ์ "ซวย" เอา สว. ทุจริต ทูลเกล้า นายหลวง งานนี้ ตู่ ไม่รอด

.

.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1

7 ความคิดเห็น

 
619

เศษสวะยุคนี้มันก็เหมาะสมแล้วนะชู   

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
payai97

คนชั่วเหมือนกัน..ก็จะมองคนชั่วเป็นคนดี

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  3
 
Chuu

คน ดี ของ คน ดี  คือ คน ดี

คน ชั่ว ของ คน ชั่ว คือ คน ดี

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  2
 
payai97

มันก็เหมือน..แก้เลขสมการ

1+1=  2 ...(.-1)+ (-1)=  2..เหมือนกัน

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
3 ส

อนาถ

ขี้เซา

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
619

ยุคนี้มันอร่อยดีจริงๆ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
คนเขาขาด

ขอถามว่าบ้านเมืองนี้ใครใหญ่กว่า คสช มันจะทำอะไรก็ได้ 

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1