Phantom Thread ได้ชมกันยังครับ...

Phantom Thread ได้ชมกันยังครับ...

หนังน่าจาเพิ่งมาได้วันสองวัน ผมตุนไว้แระ

"เส้นด้ายลวงตา" ชื่อน่ารักจัง เห็นชื่อหนัง

 นุกถุงวิชาการเรือนที่ผมเคยเรียนมา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ phantom thread poster

   ปูลู  นางเอกน่ารักจังครับ เข้าไปงมประวัติเธอมา

          แนะ! เธอเกิดที่...ถ้าซาบแล้ว แด๊วผม

          จาวางเพลงบ้านเกิดของเธอ,

          ตัวเดียวพอนะครับ.  

          à¸ˆà¸¹à¸ˆà¸¸à¹Šà¸š

           

27 ความคิดเห็น

 
กานดา ใจดี

ซีซั่นเจ็ดมาแล้วนะครับ

ผมงมใกล้จบแระ

มีสิบสองตอน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ homeland season 7 poster

 ปูลู  ตอนแรกแรก มีเอ่ยถุงเบี้ยกุดชุม

        เอ๊ย....เงินบิดคอยน์ด้วย...

               à¸›à¸§à¸”หัว

                         

                     ÃƒÂƒÃ‚ƒÃ‚ƒÃ‚ Ã‚¸Â‚ำ

 
หลวงพี่เตี้ย

Home Land  7   ยังไม่ได้ดูครับ

คิดถึงหนังจีน    เราทุกคนมีเส้นด้ายร้อยดวงชะตาไว้

ขำ

 
กานดา ใจดี

เชิญ...พ่อมาหาจําเริญ


ดังนั้นการเข้าถึงความจริงที่แท้ ที่เป็นหนึ่ง เอกามัง นิ สัจจามัง นะ ทุติยามังหรือที่ในภควัตกีตากล่าวว่า เอวา เอกา สัตตา นั้นจะกระทำได้ก็ด้วยทัศนคติแห่งอทวิตาเท่านั้น จะต้องสลัดทิ้งความรับรู้ด้วยจิต ที่แบ่งแยกผู้สังเกตออกไปจากสรรพสิ่งที่ถูกสังเกต ความรู้ภายในจากสัญลักษณ์ที่สัมผัสรับรู้จากอายนตนะภายนอกว่าเห็นมาเช่นนั้นได้ยินมาเช่นนั้น เตยา เดอ ชาดัง (Teilhard de Chardin) จึงกล่าวว่า "…จนบัดนี้เราก็ยังเห็นและคิดว่าโลกแยกเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปเป็นส่วนจากตัวเราด้วยคุณลักษณะที่สัมผัสได้จากภายนอกแต่จริงมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบ่งแยกจักรวาล จักรวาลที่เป็น "อะตอม" อันยิ่งใหญ่ เพราะว่านั่นเป็นหนึ่งเดียวเป็นทั้งหมด ตั้งแต่การเริ่มต้นที่ไม่ปรากฏ สรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งล้วนถักทอขึ้นมาด้วยใยเยื่อใยเดียวกัน ใยหนึ่งคือใยใดคือทั้งหมด… จักรวาลคือทั้งหมด ทั้งหมดที่เป็นชิ้นเดียวกัน"

           เคน วิลเบอร์ (Ken Wilber) จึงกล่าวว่า "สัจธรรมความจริงแท้คือการรับรู้ภายใน การรับรู้ที่เป็นอทวิตา การรับรู้จากภายในเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ ดังนั้นความจริงแท้ก็คือระดับการรับรู้ที่สูงสุดของวิญญาณนั้นเอง" 

          เช่นเดียวกับที่ในลังกาวัตตสูต มหายานพุทธศาสนาบันทึกไว้ว่า "ความจริงแท้รับรู้ด้วยตนเองจากภายในเท่านั้น ด้วยจิตที่เป็นเอกาจิต ด้วยทัศน์ที่เป็นอทวิตา… จักรวาลก็ไม่มีสิ่งใดอื่นนอกจากจิตวิญญาณ … ทั้งหมด ทุกสรรพสิ่งไม่มีอะไรอื่นอีกนอกจากจิตวิญญาณ"

          ที ซุสุกิ (T.Suzuki) กล่าวถึงอัศวโกษาที่พูดว่า "จิตวิญญาณในความหมายที่เป็นความสมบูรณ์ยิ่งก็คือ "ธรรมธาตุ" ซึ่งก็คือองค์ประกอบและองค์กรที่เป็นสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งในจักรวาล" 

          หรือที่เขียนไว้ในจันโทคยาอุปนิษัท

          "ที่อยู่เหนือที่ว่างและเวลาคือบราห์มัณ หนึ่งเดียวและสมบูรณ์ ที่อยู่เหนือ เหนือใต้หรือตะวันออกตะวันตก ที่อยู่เหนือ ข้างบนและข้างล่าง ด้วยความเป็นหนึ่ง … ด้วยการรวมเข้าเป็นหนึ่งของผู้ที่เข้าถึง ความจริงนั้น" เช่นเดียวกับที่เล่าจื้อได้กล่าวเอาไว้ "ไม่ใช่อยู่ข้างบนและไม่ได้อยู่ข้างล่าง ไม่ใช่ไกลเกินและก็ไม่ใช่ไม่ไกลเกิน ไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สสาร … ซึมแทรกเชื่อมโยงต่อกันไปทุกแห่งหน … นั่น คือเต๋า" ช่างเหมือนกับที่พรรณนาไว้ในคัมภีร์มัธยมิกะมหายานที่นิยามสุญญตาที่สมบูรณ์ยิ่ง ยิ่งนัก "ความว่างเปล่าที่ไม่ใช่ความว่างเปล่า หรือไม่ว่างเปล่า ไม่ใช่ทั้งสอง ไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างใด เข้าใจได้ด้วยความเข้าใจ จึงเรียกว่าความว่างเปล่า  

   พระเยซูคริสจึงได้กล่าวถึงความจริงที่แท้ดังที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระวาจาในกอสเป็ลที่สี่ของจอห์นว่า (St John's Fourth Gospel) … และทั้งหมดคือหนึ่งเดียว … องค์พระบิดาในตัวของข้า … และเช่นตัวข้าในองค์พระบิดา … ทั้งหมดในทุก ๆ คนคือหนึ่งเดียว

          และวิทยาศาสตร์แห่งยุคใหม่ โดยเฉพาะด้วยแควนตัมเมคานิคส์ก็อธิบายได้เป็นเช่นเดียวกันอย่างสอดคล้องต้องกันอย่างไม่น่าเป็นไปได้ ดังที่นักฟิสิกส์ระดับแนวหน้าเช่นเซอร์ จอห์นเอ็ดดิงตัน อัจฉริยะทางทฤษฎีแห่งความสัมพันธภาพถัดมาจากไอน์สไตน์ หรือเออร์วิง ชโรดิงเกอร์ เดวิด โบห์มและนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลคนอื่น ๆ แทบจะทุกคนเห็นด้วยกันว่า ความจริงที่สมบูรณ์มีเพียงหนึ่งเดียว 

          จักรวาล กาแล็คซี่ ดวงอาทิตย์ โลก และสรรพสิ่งทั้งหมดล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดมาด้วยกันด้วยใยเยื่อที่ถักทอขึ้นมาใยเดียวกัน หรือเช่นเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นต้นกำเนิดเมล็ดเดียวกันที่ทุกส่วนสัดล้วนเจริญขยายเติบโตขึ้นมาด้วยกัน ทั้งหมดด้วยเนื้อในที่มีคุณสมบัติดั้งเดิมเช่นเดียวกัน จักรวาลคือสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่ง คือทั้งหมด สรรพสิ่งทั้งหมดคือส่วนหรือตัวแทนของจักรวาล จิตวิญญาณคือเยื่อใยที่เป็นคุณสมบัติของทั้งหมด จิตวิญญาณและจักรวาลคือสองหน้าของเหรียญเดียวกัน เฉกเช่นนิพพานกับสุญญตา  

          ความเข้าใจที่ลึกซึ้งจึงจำเป็นในช่วงที่มนุษย์กำลังเผชิญหน้าต่อความสูญเสียของสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติ หากเราจะห่วงใยในโลก ซึ่งก็คือห่วงใยในเผ่าพันธุ์และสรรพสิ่ง การเปลี่ยนแปลงจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้หากสังคมมนุษยชาคิและจิตวิญญาณบนโลกยังจะต้องสืบเนื่องต่อไปดังที่เออร์ - วิน ลาซโล (Ervin Lazlo) กล่าวไว้ 

          "หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่ากระบวนการวิวัฒนาการทั้งหลายทั้งปวง วิวัฒนาการทางกายภาพของจักรวาลของโลกและสรรพสิ่ง ชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนเป็นกระบวนการของความสม่ำเสมอเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะแสวงหาเนื้อในของความสม่ำเสมอและเข้าถึงรากฐานของธรรมชาติของวิวัฒนาการ วิวัฒนาการของจักรวาลทั้งระบบ รวมทั้งโลกแห่งชีวิตและโลกในฐานะที่เป็นประวัติศาสตร์ของสังคม และการแสวงหาเพื่อเข้าใจสภาพอย่างเป็นระบบของความสม่ำเสมอ ก็คือการเชื่อมโยงและสรรสร้าง "การสังเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่" ของสรรพวินัยเข้าด้วยกัน ไม่ว่าในด้านของกายภาพ ชีวภาพ และวิวัฒนาการของสังคมร่วมกันในรูปร่างโครงสร้างเดียวกัน ด้วยกฏของมันเองและตรรกะของมันเอง"

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ thread galaxy and universe

 
กานดา ใจดี

เพลงบ้านเกิดของเธอ(Vicky Krieps)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ vicky krieps phantom thread

    ปูลู แต่แด๊ว... ตอนที่เข้าไปงมดูตัวอย่าง

          เห็นหน้าตาซงผมเธอ ไรต่อไร

          ผมนุกว่าเป็นเธอตันตี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ leighton meester smile

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ vicky krieps

    ปูลู  what you think   

 
ชอบกินหมูกรอบ

...........ไว  กริ๊บบบ  เต้น เต้น เต้น

ปูลู  ลางคืนๆๆ  สาธุ

 
บีเว่อร์

โลงนี้หรูมาก ท่าทางแอร์จะเย็นนิ สริดน้องหมูกร่อยย  14

ปูลู 3 ถุงครับ 07   เต้น เต้น เต้น

 
tongtata

ยังไม่ได้ดูเลยขอรับ ออเจ้า . . 16  cheer  อโลฮา ฮาวาย!!

 
กานดา ใจดี

ตัวกลางนี่ซินยอทองฯ เอามาจากไหนมิซาบ cheer

ผมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ เจอแต่แบบนี้    à¹ƒà¸Šà¹ˆà¹€à¸¥à¸¢ à¸”ีใจ OK 

     อ้าว !!! เจอแระ cheer à¸›à¸§à¸”หัว

 ปูลู  ถุงผมจายังไม่ได้ดูหนังของพี่เดย์ ก็เรื่องที่ผมเอามาตั้งเป็นกาทู้

        ผมก็(เคย)ฟันธงลงไปได้เลยว่า หมอไม่น่าจาได้เป็นตัวที่สี่ ..

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ daniel day lewis and oscar

   ปูลู  เพราะถ้าได้เป็นตัวที่สี่ เกาะอังกริดถล่มแน่ส์,

         ผมจัดเพลงให้ซินยอทองฯ เพลงนุง ยังไม่ได้ดูไม่เป็นไร...

   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ gina haspel คือ 

                       à¹€à¸•à¹‰à¸™ เต้น เต้น à¹€à¸•à¹‰à¸™ เต้น เต้น à¹€à¸•à¹‰à¸™ เต้น เต้น 

 
กานดา ใจดี

จออง่ามเงืองงองครับ 

ปูลู  ภาพที่เธอหัวเงาะ เธอ.....Leighton Meeters

       ส่วนภาพใหญ่ เธอ......Vicky Krieps

       ส่วนเพลงที่เอ่ยถุงบ้านเกิดของเธอ(Vicky Krieps)

       เนื้อเพลงเอ่ยถุงใครต่อใคร ผมจําไม่ได้มาก เอาเท่าที่จําได้.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ elvis presley

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ fats domino

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ muddy waters

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ john lee hooker

    ปูลู  ผมจัดให้คุณช้อยหนึ่งเพลง....

   ปูลู  à¸„ารวะ  งืมตัวนี่  à¸ˆà¸¹à¸ˆà¸¸à¹Šà¸š à¸ˆà¸¹à¸ˆà¸¸à¹Šà¸š à¸ˆà¸¹à¸ˆà¸¸à¹Šà¸š

 
กานดา ใจดี

พบกันครั้งแรก..

                  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ phantom thread film scenes for hungry boy my name alma

   ปูลู "สําหงับหนุ่มน้อยผู้หิวโหย ฉันชื่อกานดา"

            ก่อนนั้นพระเอกสั่งอาหารมาเพียบ,

                 เพลงที่เอ่ยถุงบ้านเกิดเธอ

                  จามีใคร พี่เขยผมเอง...

  à¸›à¸§à¸”หัว à¹ƒà¸Šà¹ˆà¹€à¸¥à¸¢ up angel à¹€à¸•à¹‰à¸™ เต้น เต้น à¹€à¸¨à¸£à¹‰à¸² Tongue à¸šà¸¶à¹‰à¸¡ !!!

   

      

 
3 ส

ติดตามครับ

จูจุ๊บ

 
กานดา ใจดี

ตอนที่ผมเข้าไปหาบทฟามของท่านอาจารย์นายแพทย์ประสาน ต่างใจ

ผมเพิ่งจาทราบเอาวันนี้นี่เองว่า ท่านได้ไปสู่สุดขอบของจักรวาลอีกคนนึงแล้ว

ขอไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับ ท่านคือปราชญ์คนหนึ่งของผม

ผู้ให้ปัญญาและกระบวนความคิดแก่ผม และผมได้นํามาเผยแผ่แก่เพื่อนเพื่อน และ พี่ 3 ส

                                       à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

            à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จักรวาล

                                       

 
หลวงพี่เตี้ย

ใส่ให้ครบครับ

กระทู้รวมอิโม

cheer

 
กานดา ใจดี

อ่านยังล่ะท่านรับบี้ บทฟามของอาจารย์ประสาน ต่างใจ

ที่ผมเอามาแอบวางไว้ นั่น กระบวนฟามคิดที่ทําให้เกิดปัญญาทั้งนั้น

ผมเพิ่งจามาซาบ ก็ตอนเข้าไปหาบทฟามของท่านมาให้ท่านรับบี้อ่านนี่แระ

เคยไปนั่งถกกะท่าน ถามอะไรอะไรในสิ่งที่ไม่เข้าใจ(โลก จักรวาล และสรรพสิ่ง ฯลฯ)

ผมเคยได้ไปฟังท่านสํามนาเรื่องราวต่างต่าง ก็ โลก จักรวาลและสรรพสิ่ง

หนังสือท่านผมมีเกือบทุกเล่ม แม้ว่าจาอ่านจากทางหนังสือพิมพ์

มาแร้วก็ตามที เมื่อมาอ่านใหม่อีก ยิ่งเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปอีก

แต่ผมอธิบายไม่ได้ มันลึกซึ้งในเนื้อหาทั้งหมด

นักอะไรต่อนักอะไร รวมไม่ถุงหนังสือ

ผมมารู้จากท่านนี่แหละ

พอแค่นี้ก่อน.

                                             à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ thread universe

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ thread galaxy and universe

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ thread universe

 
บีเว่อร์

https://img.wongnai.com/p/1920x0/2017/09/12/587b266ef3da4d0cab9f5d48028f...

เอามาฝากคุณกานดา ไม่รู้ชอบสไตล์นี้ป่าวนะ
ฮี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

07

 
กานดา ใจดี

หอยนี่ ผมไม่ฉอบครับ แต่ชอบยําไข่เค็ม 

ปูลู  คืบก็เลศอกก็เล เลยไม่ค่อบชอบกินของตะเล

       แต่เคยไปกินปาสําลีครั้งนุงนานแระ ประมาณ ต้นต้น 2520

       นอกจากปากรอบที่ชอบกิน แต่ถ้าปลาเนื้อยุ่ยยุ่ย ไม่กินเด็ดขาด

       ยิ่งแป๊ะซะนี่ไม่เคยกินเลย ถ้ากินก็ขอล่อแต่น้ำ แต่ตอนนั้นไปเจอปาสําลี

       บวกน้ำจิ้ม อร่อยมากมาก นั่นเป็นปาที่เนื้อยุ่ยที่กินครั้งเดียวแล้วไม่เคยกินอีกเลย 

  ปูลู ถุงหายไปนาน แต่ก็ยังไม่งืม...

 up angel à¹‚อเคนะ à¸§à¹Šà¸²à¸§ !  à¸‚ำขำ à¸ªà¸²à¸˜à¸¸ à¹„ม่ฟัง 

 
กานดา ใจดี

  เชิญ...........

ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าจิตพื้นฐานสากล (ground consciousness) หรือจิต (วิญญาณ) - ในทางฟิสิกส์จักรวาลวิทยาแห่งยุคใหม่ และในความหมายหนึ่งของพุทธศาสนาคือ พื้นฐานของจักรวาล - คือที่มาของรูปและนาม รูปก็คือสรรพสิ่งและสรรพปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งปวงของธรรมชาติ   นั่นเป็นความเชื่อมั่นที่ได้มาจากความเห็นรวมๆ  ของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลจำนวนหนึ่ง เช่น  เออร์วิน  ชโรดิงเกอร์,  วูลฟ์กัง พอลี่, เซอร์อาร์เธอร์ เอ็ดดิงตัน, จอร์จ วอลด์  ฯลฯ  ที่ในแง่หนึ่งอาจรวมไอน์สไตน์  นีลส์ บอห์ร และเวอร์เนอร์ ไฮเซ็นเบิร์ก เอาไว้ด้วยก็ได้ - ธรรมชาติในที่นี้ คือธรรมชาติระดับหยาบหรือรูปหรือกายที่รวมพลังงาน สสารวัตถุ และชีวิตทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งมนุษย์และสังคมของมนุษย์  (the  great chain of being) ส่วนธรรมชาติระดับละเอียดนั้น - ในแง่หนึ่งอันเป็นที่มาของนามแห่งนามขันธ์ - ก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตจักรวาลที่เป็นสากลนั่นเอง   ผู้เขียนได้นำเอาความเชื่อมั่นนั่นมาเขียนหนังสือและบทความมาตั้งแต่เริ่มเขียน - ตราบปัจจุบัน ในช่วงแรกๆ ของการเขียน ผู้อ่านส่วนใหญ่ - อาจเป็นเพราะความเคยชินกับความเป็นสอง  (dualism)  และความรู้ที่เราเรียนมาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ - ทำให้เข้าใจกันว่านั่นคือสัทธรรมความจริงทั้งหมดของโลกของจักรวาล - จึงมักไม่ค่อยเข้าใจในงานพูดงานเขียนของผู้เขียนเท่าไรนัก   ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้เขียนจึงไปเอาเรื่องของศาสนาเรื่องของจิตกับจิตวิญญาณ หรือนามธรรมที่พิสูจน์ไม่ได้มาปนกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่นักคิดนักวิทยาศาสตร์ในอดีตร่วม 400 ปีมาแล้ว  เป็นต้นว่าโคเปอร์นิคัส  ทอมัส  ฮอบส์ ฟรานซิส เบคอน เดส์การ์ด ฯลฯ ได้แยกเรื่องของรูปเรื่องของกายออกจากเรื่องของจิตโดยสิ้นเชิง   ความไม่เข้าใจในรากฐานของความเป็นสองและความยึดมั่นถือมั่นในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (methodology) โบราณที่ได้ยอมรับกันว่าเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นต้นว่า การทำซ้ำไม่ว่าด้วยใครที่ไหนและเมื่อไรย่อมให้ผลเช่นเดียวกัน (determinism) ที่ตรงกันข้ามกับความจริงใจใหม่ดังที่ทอมัส  คุห์น ให้ความคิดเห็นเอาไว้ และเป็นตรงกันข้ามกับวิทยาศาสตร์แห่งยุคใหม่ หรือแควนตัมฟิสิกส์ที่ให้ความจริงยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์เก่าที่เรายึดมั่นกับมันอย่างเหนียวแน่น ไม่ยอมเปลี่ยน ไม่ว่าโลกและธรรมชาติจะเปลี่ยนไปอย่างไร แม้ในวันนี้

ทำไมมนุษย์จึงเห็นและเชื่อว่า  พฤติกรรมการดำรงอยู่ของเราและรูปแบบของสังคมที่ตั้งบนวิทยาศาสตร์กายภาพเก่าว่าเป็นสัทธรรมความจริงแท้?  และทำให้โลกธรรมชาติต้องล่มสลายหายนะ - จนก่อภัยธรรมชาติที่รุนแรงนานัปการจนเสี่ยงต่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ - ก็เพราะว่าหลักการของวิทยาศาสตร์กายภาพตรงกับความรู้สึกของเราตรงกับความเป็นสองที่ให้อัตตาและกิเลสตัณหาแก่เรา  นั่นคือเนื้อหาสาระของบทความของวันนี้  ซึ่งผู้เขียนจะวิเคราะห์ถึงที่มาของวิวัฒนาการของรูปและนามของชีวิตและมนุษย์ กับความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการของชีวิตจนเป็นมนุษย์ที่ผ่านมา  กับโลกและจักรวาลนั้นเป็นมาอย่างไร?  เผื่อว่าในอนาคต - หากมนุษย์จะประสบกับความสิ้นสุดสูญพันธุ์ลงไปจริง  จากอวิชชาและตัณหาของเราเองในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้านี้ - เราจะได้รู้ว่าเราทั้งหมด อย่างน้อยร่วม 8,000 ล้านคนเวลานั้น ตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหน? และวิวัฒนาการของนามรูปในอนาคตอันไกลออกไปข้างหน้าจะเป็นไปอย่างไร?  เพราะว่าการมองจากแง่ของประวัติศาสตร์ของโลกที่มี 4 มิติของเรา อดีตอาจชี้บ่งอนาคตได้บ้าง ไม่มากก็น้อย

ด้วยความรู้ทางจิตวิทยาตะวันตกของมนุษย์โดยปัจเจกลักษณ์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน  ผู้เขียนขอสรุปว่า  เราได้ผ่านวิวัฒนาการทางกายภาพเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมาเมื่อโฮโม  ซาเปียนส์ปรากฏขึ้นมาในโลกเมื่อกว่า  150,000 ปีก่อน แต่วิวัฒนาการทางจิต - ที่ค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นมานั้น วิวัฒนาการเพิ่งมีมาถึงครึ่งทาง - ถึงปัจจุบันเราเพิ่งมาถึงระดับอัตตาตัวตนและความคิดที่ตั้งบนตรรกะและเหตุผล  ดังนั้น  มนุษย์ในปัจจุบันอาจสรุปได้ว่าเป็นองค์ประกอบของกายกับจิต กายประกอบด้วยสสารกับพลังงาน  โดยมีหน้าที่เป็นรูปร่างโครงสร้างทางกาย กับการทำงานในด้านของการใช้แรงงาน ทางพุทธศาสนาเรียกว่ารูปคำเดียว ส่วนจิตนั้น หากพิจารณาจากการจำแนกของเคน วิลเบอร์ กับ ญ็อง เก็บเชอร์ ซึ่งเท่าที่ผู้เขียนรู้ จิตมนุษย์อาจจำแนกได้เป็น 4 องค์ประกอบ ที่โดยธรรมชาติ ไม่ใช่เป็นการจำแนกแบบแยกส่วน หรือแน่นิ่งอยู่กับที่หากไหลเลื่อนเปลี่ยนแปลงไปโดยการเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม  4 องค์ประกอบที่ว่าคือความรู้สึกรวมทั้งความต้องการทางเพศหรืออารมณ์  อัตตาตัวตนที่ให้ความเห็นแก่ตัว ความคิดและความจำ และสุดท้ายจิตสำนึกหรือจิตรู้ที่ให้เหตุผล  ซิกมันต์ ฟรอยด์ - ในช่วงแรกๆ ของอายุ - เรียกความรู้สึกและอารมณ์ (ฟรอยด์จะเน้นที่กามารมณ์เพียงประเด็นเดียว) ว่า  "อิด"  ซึ่งผู้เขียนคิดว่า เป็นสัญชาตญาณการสนองตอบของสัตว์โลกที่มีความรู้สึกนำหน้าทั่วๆ  ไป  ฟรอยด์จะเรียกจิตความมีตัวตนว่า "อีโก้" และเรียกความคิดและการวิเคราะห์ว่าเป็น "ซูเปอร์อีโก้" ที่ควบคุมอิดและอีโก้อีกทีทำให้คนเป็น 'มนุษย์' ต่อมาในช่วงหลัง ฟรอยด์ดูเหมือนจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ได้พูดถึงจิตไร้สำนึก (unconsciousness as consciousness) เพื่อแยกจากจิตก่อน (ใต้) สำนึก (pre - or  sub - consciousness) ของเด็กทารกที่มองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่รูปกาย  และแยกจากจิตสำนึก หรือจิตรู้ (consciousmind) ส่วนนิยามที่พุทธศาสนาเรียกว่านามที่เป็นกองขันธ์ ที่เราทุกคนที่อยู่ในพุทธศาสนาย่อมรู้กันดีอยู่แล้ว จึงไม่ต้องอธิบายต่อ

แต่ทว่าองค์ประกอบ  หรือระดับของจิตทั้งหมดนั้น ไม่ได้แสดงออกมาตั้งแต่เกิดหรือมีมาแต่แรกเริ่มของชีววิวัฒนาการของมนุษย์  เป็นต้นว่า  จิตของเด็กทารก หรือมนุษย์วานร (ออสตราโลพิเธซีน  หรือกระทั่งโฮโมอีเร็กตัส) ก็ใช่ว่าจะมีจิตทั้ง 4 ระดับมาตั้งแต่ต้น  หากจะเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นมาตามลำดับ  ตามวัยหรือตามขั้นตอนของสังคม และวิวัฒนาการของโลกสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในเวลานั้นๆ  อย่างเป็นลำดับและเป็นระบบ  จากระดับล่างสู่ระดับบนเสมอไป (upward  causation) และเมื่อระดับบนได้พัฒนาเรียบร้อยแล้ว ระดับบนก็จะหวนกลับมาควบคุมระดับล่าง โดยจะไม่มีการเจริญเติบโตพร้อมๆ กันหรือข้ามขั้นตอนเลย ฉะนั้นระดับบนจะตั้งอยู่บนและอาศัยระดับล่างเป็นพื้นฐานเสมอไป   แต่ก็ไม่ใช่ว่าระดับล่างจะเป็นสาเหตุของการเกิดของระดับบนทั้งหมด แต่จะเป็นเรื่องของการผ่านพ้นและรวมกัน (transcend and include) ดังที่เคน  วิลเบอร์ อธิบายปรากฏการณ์การโผล่ปรากฏ   (emergent)  ของสรรพสิ่งและสรรพปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมเอาไว้  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางจิตได้พิสูจน์ให้เรารู้ว่า  การเจริญเติบโตตามขั้นตอนของทุกสรรพสิ่งเป็นไปเช่นนั้น  นั่นเป็นเรื่องที่นักประสาทวิทยาศาสตร์ที่คิดว่าจิตเป็นผลผลิตของสมอง (epiphenomenon) - ที่ทำงานเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ - จะต้องนำไปพิจารณา

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น  เป็นวิวัฒนาการของจิตที่มนุษย์ (โดยรวม) มีอยู่ในขณะนี้ในรูปกายที่ได้วิวัฒนาการมาอย่างสมบูรณ์แล้วถึงหนึ่งแสนกว่าปี - สอดคล้องกับการมาถึงของยุคน้ำแข็งในทางภูมิศาสตร์ ที่ให้รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแบบที่เราเห็นจนถึงวันนี้ - ดังนั้นเมื่อวันนี้ที่ว่านั้น สิ่งแวดล้อมของโลกกายภาพ หรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลกได้เปลี่ยนและกำลังเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะล่มสลายหายนะจนระบบนิเวศแทบจะหมดสิ้นสูญสลายไป ด้วยฝีมือของมนุษย์กับเทคโนโลยีที่ได้รับมาจากจิตแห่งอัตตาและเหตุผลที่วิวัฒนาการมาได้เพียงครึ่งๆ กลางๆ  กับวิวัฒนาการที่ยังเหลืออีกถึง 4 ระดับซึ่งจะเริ่มต้นที่ธรรมจิต (spirituality) ระดับแรกไปจนสิ้นสุดที่วิมุตติปรมัตหรือนิพพาน - มันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่มนุษย์ในรูปกายอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนื้   จะสิ้นสุดลงไปหรือมีวิวัฒนาการทางกายภาพขึ้นมาใหม่เพื่อที่จิตที่อยู่ภายในจะมีวิวัฒนาการของจิตวิญญาณไล่สูงขึ้นต่อไปได้

แต่หากเรามองจากอีกด้านหนึ่ง ด้วยรูปกายที่มีอยู่นี้ จิตของศาสดาอรหันต์หรืออวตารและเซนต์นะบีหลากหลายในศาสนาต่างๆ  ล้วนสามารถมีวิวัฒนาการทางจิตที่ผ่านพ้นอัตตาตัวตนสู่ระดับธรรมจิตขั้นสูงสุดได้  ดังนั้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่มนุษย์ในปัจจุบันจะสามารถประสบกับวิวัฒนาการของจิตวิญญาณได้ทั้งหมด  หรือเป็นส่วนใหญ่ในช่วงใกล้ๆ นี้หรือในศตวรรษนี้เพื่อหนีภัยธรรมชาตินานัปการที่กำลังทวีความหนักหน่วงรุนแรงยิ่งๆ ขึ้นในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อย่างแน่นอน ขณะเดียวกันและด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันก็ใช่ว่ามนุษยชาติจะสูญพันธุ์ไปทั้งหมดดังที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งคิดและเขียนเป็นหนังสือตามที่ผู้เขียนได้อ้างอิงในบทความต่างๆ ที่เพิ่งผ่านมา

ในความเข้าใจของผู้เขียน   จากประสบการณ์ตนและการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตลอดมา  และจากข้อมูลที่ได้จากญาณทัศนะของผู้ปลีกวิเวกผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอย่างลึกล้ำยาวนาน  เช่น อริยสงฆ์ที่มีอยู่น้อยรูป  ผู้เขียนได้รับข้อมูลคล้ายๆ กันว่าในช่วงกึ่งพุทธศาสนา สังคมมนุษย์โลกจะมีแต่คนเห็นแก่ตัว  มีแต่กิเลสราคะความรุนแรงที่ซึมแทรกไปทั่วทุกแห่งหน ยักษ์มาร (ภัยพิบัตินานัปการ  เช่น ภัยธรรมชาติ  โรคระบาด  ฯลฯ) จะคร่าชีวิตมนุษย์ไปอย่างนับไม่ถ้วน อย่างไรก็ตามมนุษยชาติก็ยังไม่สิ้นสูญพันธุ์ไปทั้งหมด  จนถึงวาระใกล้โลกแตก (mass extinction)  เมื่อโลกประสบกับความร้อนอย่างมหันต์เปรียบได้กับไฟบรรลัยกัลป์ เมื่อนั้นเทวดากับ (รูป) พรหม (มนุษย์ต่างดาว) จะพากันมาปรากฏขึ้นและป่าวร้อง (ให้ข้อมูล) แก่ชาวโลกให้ปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมด้วยการทำสมาธิจนสามารถผ่านฌานในระดับแรกๆ และเมื่อถึงในวาระโลกแตกจริงๆ ชาวโลกที่ผ่านการปฏิบัติสมาธิและผ่านฌานในระดับต่างๆ ก็จะไปเกิดในภพภูมิ (มิติที่สูงกว่าโลก 4 มิติของเรา) อันเป็นโลกที่มีกายทิพย์หรือโลกที่มีแต่จิตโดยไม่มีกาย - จิตเดิมแท้เพียงเสวยปิติสุขเป็นอารมณ์ - เป็นเวลานานมากๆ  ก่อนที่จะจุติมาเป็นมนุษย์โลกในโลก (โดยผ่านชีววิวัฒนาการ)  อีกครั้ง และด้วยจิตวิญญาณที่ผ่านวิวัฒนาการมาเช่นนั้น จิตจะสามารถพัฒนาจิตวิญญาณต่อไปจนสูงสู่นิพพานกันทั้งหมด (คำพูดในวงเล็บเป็นของผู้เขียน).

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ consciousness universe

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ consciousness universe

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ consciousness universe

 
หลวงพี่เตี้ย

เอามาฝากท่านประธาน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ปวดหัว

 
บีเว่อร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บ๊ะจ่าง รูป

credit : https://th.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g293916-d4114652-i634...

ฝากของชอบให้หลวงพี่เตี้ยครับ

 
กานดา ใจดี

งั้นหมู่เฮายิ้มกันต่อไป..

ปูลู ตอนไปดูทั้งสามคน เพลงนี้น่าจาเล่นด้วยนะ....

ปูลู  พารากาฟสุดท้ายนี้ ผมว่าสุดยอดมาก..

ในความเข้าใจของผู้เขียน   จากประสบการณ์ตนและการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตลอดมา  และจากข้อมูลที่ได้จากญาณทัศนะของผู้ปลีกวิเวกผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอย่างลึกล้ำยาวนาน  เช่น อริยสงฆ์ที่มีอยู่น้อยรูป  ผู้เขียนได้รับข้อมูลคล้ายๆ กันว่าในช่วงกึ่งพุทธศาสนา สังคมมนุษย์โลกจะมีแต่คนเห็นแก่ตัว  มีแต่กิเลสราคะความรุนแรงที่ซึมแทรกไปทั่วทุกแห่งหน ยักษ์มาร (ภัยพิบัตินานัปการ  เช่น ภัยธรรมชาติ  โรคระบาด  ฯลฯ) จะคร่าชีวิตมนุษย์ไปอย่างนับไม่ถ้วน อย่างไรก็ตามมนุษยชาติก็ยังไม่สิ้นสูญพันธุ์ไปทั้งหมด  จนถึงวาระใกล้โลกแตก (mass extinction)  เมื่อโลกประสบกับความร้อนอย่างมหันต์เปรียบได้กับไฟบรรลัยกัลป์ เมื่อนั้นเทวดากับ (รูป) พรหม (มนุษย์ต่างดาว) จะพากันมาปรากฏขึ้นและป่าวร้อง (ให้ข้อมูล) แก่ชาวโลกให้ปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมด้วยการทำสมาธิจนสามารถผ่านฌานในระดับแรกๆ และเมื่อถึงในวาระโลกแตกจริงๆ ชาวโลกที่ผ่านการปฏิบัติสมาธิและผ่านฌานในระดับต่างๆ ก็จะไปเกิดในภพภูมิ (มิติที่สูงกว่าโลก 4 มิติของเรา) อันเป็นโลกที่มีกายทิพย์หรือโลกที่มีแต่จิตโดยไม่มีกาย - จิตเดิมแท้เพียงเสวยปิติสุขเป็นอารมณ์ - เป็นเวลานานมากๆ  ก่อนที่จะจุติมาเป็นมนุษย์โลกในโลก (โดยผ่านชีววิวัฒนาการ)  อีกครั้ง และด้วยจิตวิญญาณที่ผ่านวิวัฒนาการมาเช่นนั้น จิตจะสามารถพัฒนาจิตวิญญาณต่อไปจนสูงสู่นิพพานกันทั้งหมด (คำพูดในวงเล็บเป็นของผู้เขียน).

 
กานดา ใจดี

ผมดูจบแระ...

หนังไม่มีไรมาก เงาะแงะเงาะแงะ

ฉากจนถุงชุดเครื่องแต่งตัวของดาราเริดมาก

จนผมอยากจากลับไปเรียนวิชาการเรือนใหม่อีกครั้งนุง

   ปูลู งืมวาง....

            à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ fifth dimension space time

 
กานดา ใจดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ carl sagan pale blue dot

           à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ carl sagan pale blue dot

                  

 
บีเว่อร์

ทำไงจะเก่งเรื่องภาพยนต์กะเค้ามั่งนะ
อยากจะแจมมั่งก็ฝืดเต็มที

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ก๋วยเตี๋ยว ภาพ

credit : http://www.kinaddhatyai.com/%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8...

 
กานดา ใจดี

 เสียใจ ในโรคนี้

 มีจอมอัดชาริยะ ได้คนเดียว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ contact film scenes jodie foster ouch galaxy

  ปูลู ค่อยเป็นค่อยไปครับ... à¸¢à¸­à¸”เยี่ยม

 
กานดา ใจดี

.....small moves...ตอนดูบันยายไทย

แปลว่า ค่อยเป็นค่อยไป ผมว่าแปลได้ดีมากนะ

ตอนนี้คุณรู้จักถีบจักยานเป็นแล้ว ต่อไป จาอีกกี่ร้อยปี

คุณก็(สร้าง)ขับรถเป็น หรืออาจจาเป็นรถไฟฟามเร็วสูง ฯลฯ

ทางด่วนต่างต่างมันมีพร้อมอยู่แล้ว ตั้งแต่คุณยังไม่เกิด และมันก็

จาคงอยู่อย่างงั้น แต่ถ้าคุณอยากไปทางรัด(ทํามาชาติ)ซึ่งใครต่อใคร

ก็ไปมาแล้ว งั้นเชิญคุณ...

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ universe enlightenment

 
Passion

อรุณสวัสดิ์ค่ะ พี่ดา คุณหมู หลงพี่ คุณบีเวอร์ และ เครือญาติ

สบายดีทุกๆท่านนะคะ

เช้านี้อากาศดีจัง มาดื่มด่ำกับบรรยากาศลูกทุ่งกันค่ะ

Black dog on hay

ส่งเพลงของเฮียBrad Paisley เข้าประกวด

 
กานดา ใจดี

เมื่อคืนงืมวางทาด่วน ซึ่งมันมี(สร้างขึ้น)มานานแล้ว

มนุษย์เราส่วนใหญ่(นักวิทยาศาสตร์)ในโลกกลวงกลวงใบนี้

จาพายายามที่จาใช้ทางด่วนเส้นนี้(Interstellar และ ฯลฯ)ซึ่งตอนนี้

พวกเค้าเริ่มประดิษฐ์จักกายานเป็นและเริ่มปั่นมัน แต่รถที่มีพลังขับเคลื่อน

มากมาก สามารถวิ่งเร็วฝ่าจักกายานพวกเค้ายังสร้างไม่เป็น คงอีกหลายร้อยปี

แต่อย่างที่บอก small Moves เพราะถุงไงทางด่วนหรือถนน มันก็ยังรอพวกเค้าอยู่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ wormhole

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ wormhole

  ปูลู แระคุณไม่จําเป็นต้องเสียค่าทางด่วน เมื่อถุงเวลานั้นคุณจาไปไหนล่ะ

        ทั่วทุกดาราจักรมันรอคุณให้ไปเซย์ฮัลโหลอยู่แล้ว และอย่างืม

        ถ้าคุณอยากไปโดยทํามาชาติ ไม่ต้องสร้างโน่นสร้างนี้

        รับลองคุณได้ไปแน่ เพราะว่ามีผู้ที่ได้ไปมาทั่ว

        ดาราจักร(น่าจา)มากต่อมากแล้ว แต่ แต่

        แต่ขอบอกว่า มันยากเย็นแสนเข็น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง