Everyone thinks of changing the world,
but no one thinks of changing himself.

— Leo Tolstoy

 สังคม-การเมือง

หน้า

ยังไม่มีกระทู้ในบอร์ดนี้

หน้า

Subscribe to RSS - สังคม-การเมือง