Normal topic
   12 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   22 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   5 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   13 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   14 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   5 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   16 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   31 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   9 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   1 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   23 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   12 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   6 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   18 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   11 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   9 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   5 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   24 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   15 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   16 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   62 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   7 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   6 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   9 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   6 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   13 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   12 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   13 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   1 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   7 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   20 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   41 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   26 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   1 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   31 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   35 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   6 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   7 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   9 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   22 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   9 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   10 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   10 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   25 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   10 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   25 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   13 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   9 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   5 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   11 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   6 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   5 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   40 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   27 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   6 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   44 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   1 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   1 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   103 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   6 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   28 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   5 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   35 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   5 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   24 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   25 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   7 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   1 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   7 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   11 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   13 ความคิดเห็น  ›

หน้า

 • John nonlen
  ผมพูดถึงความจริง มิใช่ความเชื่อ... ~... 3 นาที 42 วินาที
 • payai97
  ตรงนี้แหละ..คือจุดอ่อนของระบอบประชาธิปไตยในไทย ถ้านักการเมือง..... ถามจริงจัง... 9 นาที 43 วินาที
 • นิธิพจน์comeback
  ความเชื่อ กับ ความจริง มันไม่เสมอไปที่จะไปในทางเดียวกัน... ~... 12 นาที 27 วินาที
 • iseng-mark
  ต้องรอให้รับบาลพลเรือนกล้าปฏิวัติตัวเอง ... ถามจริงจัง... 28 นาที 52 วินาที
 • เสือนอ้ย
  รอกฏแห่งกรรม ตามทันชาตินี้ ไม่ต้องรอชาติหน้า... ถามจริงจัง... 41 นาที 57 วินาที